MIA SAN JETZT AA KUITUA !! (FEI!)

MIA SAN JETZT AA KUITUA !! (FEI!)

KULTURPREIS ‚SCHWABING LEUCHTET 2015 ‚ GEHT AN DE BRANDNERS !!!!!
SAUBER SOG I !!!!!!!
(Dankschee a an d’Renate und an Michi vom legendären Podium !!!)

PREISVERLEIHUNG